Dostava:
eula

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za uporabo programske opreme

POMEMBNO: Pred prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo pazljivo preberite spodnje pogoje in določila za uporabo izdelka. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Na podlagi pogojev te licenčne pogodbe za končnega uporabnika (v nadaljnjem besedilu »pogodba«), sklenjene med družbo EKWB d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija (v nadaljnjem besedilu »EKWB« ali »ponudnik«), vključno s podružnicami, in vami, fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »končni uporabnik«), imate pravico do uporabe programske opreme in EKWB storitev, kot so opredeljene v nadaljevanju te pogodbe.

TO JE POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA IN NE POGODBA ZA PRODAJO. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in fizičnih nosilcev podatkov, ki so vključeni v prodajni paket, ter drugih izvodov, za izdelavo katerih je v skladu s to pogodbo pooblaščen končni uporabnik.

S klikom možnosti »Sprejemam« ali »Vključi« ali vsebinsko podobnimi različicami pojmov med nameščanjem, prenašanjem, kopiranjem ali uporabo programske opreme soglašate s pogoji in določili te pogodbe, tako za predmeten nakup kot za morebitne bodoče nakupe ali naročila produktov ponudnika.  

Če ne soglašate z vsemi pogoji in določili iz te pogodbe, takoj kliknite možnost za preklic, prekličite postopek namestitve ali prenosa oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitvene nosilce podatkov, priloženo dokumentacijo in račun ponudniku, pri katerem ste kupili programsko opremo.

V primeru, da prekličete postopek namestitve ali prenosa oz. z nakupom/naročilom niste zadovoljni, lahko v skladu s to pogodbo v 30 dneh zahtevate vračilo denarja.

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI V NJEJ.

EKWB lahko kadar koli spremeni to pogodbo z obvestilom, predloženim v skladu z oddelkom “SPREMEMBE IN DOPOLNITVE”. Vaša nadaljnja uporaba ali odločitev, da ne boste zahtevali povračila denarja za EKWB storitve vsaj 30 dni po datumu obvestila, pomeni vaš sprejem sprememb te pogodbe. Ponudnik lahko nadaljnjo uporabo storitev pogojuje s sprejemom sprememb pogodbe. Če zavrnete spremembo te pogodbe, lahko EKWB prekine z nudenjem in podporo dotičnih storitev. V tem primeru EKWB povrne zneske, ki ste jih plačali za storitev (obračunano za neiztekli ali neizkoriščeni del naročnine). S prenosom, nameščanjem ali uporabo programske opreme izkazujete, da ste programsko opremo kupili od verodostojnega vira in se zavezujete k spoštovanju pogojev te pogodbe. V nadaljevanju navedeni pogoji urejajo vašo uporabo programske opreme (opredeljeno spodaj), razen v obsegu, ko: (a) med vami in ponudnikom obstaja ločena podpisana pogodba, ki ureja uporabo programske opreme stranke, ali (b) programska oprema vključuje ločeno “click and accept” pogodbo ali licenčno pogodbo tretje osebe kot del postopka namestitve ali prenosa, ki ureja vašo uporabo programske opreme. V primeru neskladja med določbami predhodnih dokumentov je prednostni vrstni red: (1) podpisana pogodba, (2) “click and accept” pogodba ali licenčna pogodba tretje stranke, in (3) Licenčna pogodba.

Če ste med pridobitvijo storitev ponudniku poslali e-poštni naslov in e-poštni naslov pozneje spremenite, morate posodobiti svoj uporabniški profil in tako zagotoviti, da boste prejemali obvestila o podaljšanjih naročniških obdobij in druge pomembne informacije o tej pogodbi in storitvah.

EKWB, ob upoštevanju posebnih pogojev, lahko posodobi katero koli storitev ali jo zamenja z drugo storitvijo s podobno funkcionalnostjo, brez da bi zahteval ali pridobil vaše ločeno soglasje. Vaša naprava ali nekatere funkcije naprave vam v času posodobitev ali zamenjav morda ne bodo na voljo.

EKWB zbira in uporablja nekatere podatke v zvezi z vašo uporabo storitev v skladu s svojo politiko zasebnosti.

S sklenitvijo pogodbe izjavljate, da ste stari vsaj 18 let in pooblaščeni za sprejem te pogodbe v imenu vseh posameznikov in subjektov, za katere (ali za čigar naprave) pridobite storitev.

POJMI

Veljavni Pogoji“ v zvezi s katero koli storitvijo ponudnika pomeni Naročnino za storitve EKWB, ne glede na to, ali se Naročnina samodejno podaljša. Veljavni pogoji so določeni (i) na “check-out” strani za plačilo, če storitve EKWB pridobite prek interneta, iz trgovine mobilnih aplikacij ali z uporabo drugih elektronskimi sredstvi, in (ii) po telefonu ali po e-pošti, ko naročite storitve EKWB;

Dovoljeni nameni“ pomeni (v zvezi s storitvami EKWB), vašo osebno rabo ali interno komercialno uporabo, v vsakem primeru pa ne za nadaljnjo prodajo ali drugo koriščenje v korist tretje osebe;

EKWB“ pomeni EKWB d.o.o., podjetje, ustanovljeno po zakonih Slovenije;

Naprava“ pomeni vsak mobilni telefon, mobilno napravo, tablični računalnik, napravo mobilnega omrežja, drug mobilni izdelek (vsak, „mobilna naprava“), osebni računalnik, napravo, povezano na internet ali katero koli drugo napravo, ki jo podpira EKWB, kot je določeno v Pogojih uporabe in v tehničnih specifikacijah za storitve EKWB.

"Dokumentacija" pomeni informacije v pisni obliki (ne glede na to, ali so vsebovane v uporabniških ali tehničnih priročnikih, gradivu za usposabljanje, specifikacijah ali kako drugače), ki se nanašajo na programsko opremo in jih na kakršen koli način omogoči verodostojen vir s programsko opremo;

"Podaljšano Obdobje" ima pomen, ki mu ga pripisujejo spodnji izrazi;

Družba v skupini“ pomeni, v povezavi z EKWB, subjekt, ki nadzoruje, nadzira ali je pod skupnim nadzorom EKWB;

"Nadzor", kot je pojem uporabljen v tem razdelku, pomeni lastništvo več kot 50% glasovalnih pravic relevantnega subjekta;

Oseba“ vključuje posameznika, pravno ali nekorporativno telo (ne glede na to, ali ima ločeno pravno osebnost) in njegove pravne in zakonite zastopnike, naslednike ali dovoljene pooblaščence;

Osebno določljive informacije“ so informacije, ki jih je mogoče uporabiti za enolično identifikacijo, stike s posameznikom ali iskanje posameznika, ali pa jih je mogoče uporabiti z drugimi viri za enotno identifikacijo določenega posameznika, vključno z osebnimi podatki, v skladu z veljavno zakonodajo (kot izraz opredeljuje Direktiva EU o varstvu podatkov 95/46 / ES);

Pravilnik o zasebnosti“ pomeni pravilnik o zasebnosti EKWB, ki je na voljo na https://www.ekwb.com/privacy-policy/, ki se občasno posodablja;

"Programska oprema" pomeni vse programske programe, ki jih distribuira, objavlja ali kako drugače daje na voljo EKWB (ali podružnice). Programska oprema vključuje tudi Dokumentacijo, posodobitve in nadgradnje ter spremljajoči priročnik(e) in druga pisna, datoteke, elektronska ali spletna gradiva ali dokumentacijo ter vse kopije takšne programske opreme in njenega gradiva, ki predstavlja storitev;

Storitve“ pomenijo vse storitve, ki jih ponuja EKWB, vključno s storitvami, do katerih dostopate prek spletne strani https://www.ekwb.com , s pomočjo brskalnika ali z drugim spletnim načinom komunikacije;

"Programska oprema in Storitve" se skupaj imenujejo "EKWB storitve";

"Naročnina" za vsako EKWB storitev pomeni obdobje, ki se začne na dan, ko pridobite storitve EKWB, in se nadaljuje v obdobju, ki ga določajo tek časa, vaša uporaba EKWB storitev ali druge merske enote, ki jih določajo Veljavni pogoji;

Gradivo tretjih oseb“ pomeni programsko opremo, storitve, spletna mesta, ponudbe in promocije ali izdelke, ki jih nudi tretja oseba in za katere veljajo določila in pogoji tretje osebe;

Pogoji tretjih oseb“ pomeni vse licenčne pogodbe, pogoje uporabe, pogoje storitev, politike zasebnosti in druge pogoje, ki jih določijo tretje osebe, ki urejajo dostop do gradiva tretjih oseb ali njegovo uporabo;

Posodobitev/nadgradnja“ pomeni vsebino ali kodo, ki jo ponudnik uporablja za posodobitev ali nadgradnjo EKWB storitev, vključno, vendar ne omejeno, z novimi različicami ali verzijami programske opreme, posodobljenimi podpisi zlonamerne programske opreme, definicijami vohunske programske opreme, pravili za preprečevanje neželene pošte, definicijami virusa, črnimi ali belimi listami URL povezav, pravili požarnega zidu, podatki za zaznavanje vdorov, seznami pristnih spletnih strani in podatki o ranljivosti; ali kakršno koli drugo razpoložljivo posodobitev, ki jo občasno zagotavlja EKWB v povezavi z EKWB storitvami.

Razen, če iz konteksta izhaja drugače, besede v ednini vključujejo množino, v množini pa ednino.

Razen, če iz konteksta ne izhaja drugače, sklic na en spol vključuje sklicevanje na druge spole.

Sklic na statut ali zakonsko določbo je sklicevanje nanj, kot je veljavna na dan sklica.

LICENCA

Podjetje EKWB vam pod pogojem, da spoštujete določila in pogoje te pogodbe, podeljuje neizključno in neprenosljivo licenco, brez možnosti nadljanje podelitve pod-licence, za uporabo za Dovoljene namene EKWB storitev, za katero(e) ste plačali potrebne pristojbine verodostojnem viru. Če v Dokumentaciji ali kateri koli veljavni dopolnilni ali dodatni licenčni pogodbi ni izrecno določeno drugače, smete programsko opremo uporabljati samo kot “vdelano” in samo za Dovoljene namene. S to pogodbo vam ponudnik dodeli zgolj in samo omenjeno licenco. Poleg omejitev, določenih s to pogodbo, je prepovedano (i) kakršno koli kopiranje programske opreme za kakršne koli druge namene, razen če je to smiselno potrebno za uporabo, kot jo predvideva ta pogodba, in za ohranitev ne-instalirane oz. off-line kopije za namene obnove za primer sesutja; (ii) nameščanje programske opreme na kateri koli operacijski sistem, ki ga EKWB ne podpira, ali (iii) odstranjevanje kakršnih koli obvestil ali potrdil o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah oz. odstranjevanje, omejevanje ali prirejanje drugih lastniških oznak.

TRAJANJE LICENCE        

Naročnina po tej pogodbi začne teči z dnem, ko sprejmete to pogodbo v skladu z določili, ki urejajo sprejem, namestite programsko opremo ali kako drugače pričnete z uporabo EKWB storitev, zaključi pa z (i) odstranitvijo programske opreme oz. prenehanjem uporabe EKWB storitev, ali (ii) s prekinitvijo pogodbe s strani ponudnika.

Pogodbo in licenco lahko kadar koli prekinete. To storite z uničenjem vseh kopij programske opreme in Dokumentacije. Primer nespoštovanja določil te pogodbe ima za posledico takojšnje prenehanje vseh pravic, ki vam jih pogodba podeljuje, brez da bi bilo za to potrebno obvestilo s strani ponudnika. Po prenehanju pogodbe ali licence morate takoj uničiti vse kopije programske opreme in Dokumentacije, s katero razpolagate v trenutku prenehanja. Vse obveznosti glede zaupnosti in vse omejitve, določene v oddelku z naslovom "Splošne omejitve" ter vse omejitve odgovornosti, omejitve garancije in določbe o ponudnikovi intelektualni lastnini preživijo prenehanje te pogodbe.

Ponudnik si, poleg drugih zakonsko določenih pravic in pravic na podlagi udeležbe v lastniškem kapitalu ali na tretji podlagi, pridržuje pravico do prekinitve vaše licence za katero koli ali za vse EKWB storitve, brez odgovornosti, (i) ob pogoju obvestila v roku 5 ali več dni pred prekinitvijo, pod pogojem, da ponudnik kot nadomestilo za že plačane EKWB storitve podeli, po lastni diskreciji, licenco za bistveno podoben izdelek za preostanek obdobja naročnine ali (ii) na podlagi kršitve pogojev pogodbe kadar koli brez predhodnega obvestila.

SPLOŠNE OMEJITVE

Ta pogodba podeljuje licenco, ne prenosa lastninske pravice, za uporabo EKWB storitev in ponudnik ostaja izključni lastnik vseh kopij EKWB storitev. S podpisom te pogodbe se strinjate, da EKWB storitve vsebujejo poslovne skrivnosti ponudnika ali ponudnikovih dajalcev licence, vključno, vendar ne omejeno s specifičnim notranjim dizajnom in strukturo posameznih programov ter z njimi povezanimi informacijami in Dokumentacijo. Razen če pogodba določa drugače, smete EKWB storitve uporabljati izključno za namene uporabe, za katere ste EKWB storitve kupili od verodostojnega vira.

Izrecno se strinjate, da nimate pravice do:

(i) prenašanja, dodelitve ali pod-licenciriranja vaše licence na oz. za katero koli drugo osebo ali subjekt (razen, ko je to skladno z vsakokratno veljavno politiko ponovnega licenciranja/prenosa), in soglašate, da je vsak poskus prenosa, dodelitve, pod-licenciranja ali uporabe ničen;

(ii) popravljanja napak ali drugačnega spreminjanja ali prilagoditev EKWB storitev, ali ustvarjanja izvedenih del na podlagi EKWB storitev ali podeljevanja dovoljenj tretjim osebam, da izvedejo dejanja iz te alineje;

(iii) obratnega inženiringa ali dekompilacije, dešifracije, razstavljanja ali drugega načina spreminjanja EKWB storitev v človeku-berljivo obliko, razen v obsegu, ki ga vsakokratno veljavna zakonodaja izrecno dovoljuje oz. če ponudniku zakon nalaga obveznost izdaje dovoljenja za navedena dejanja v skladu z zahtevami po morebitnih “open-source” licencah.

(iv) uporabe ali dajanja v uporabo EKWB storitev oz. dovoljenja za izvajanje EKWB storitev za tretje osebe brez izrecnega pisnega dovoljenja EKWB; ali

(v) razkrivanja, zagotavljanja ali posredovanja poslovnih skrivnosti, vsebovanih v EKWB storitvah, v kakršni koli obliki, trejim osebam brez predhodnega pisnega soglasja EKWB. Za varovanje poslovnih skrivnosti ste dolžni zagotoviti in izvajati ustrezne varovalne ukrepe.

POSODOBITVE, NADGRADNJE IN DODATNE KOPIJE

Ne glede na katero koli drugo določbo pogodbe: (i) vam EKWB ne podeljuje licence ali pravice do izdelave ali uporabe dodatnih kopij ali nadgradenj, razen če ob izdelavi ali pridobitvi take kopije ali nadgradnje že imate veljavno licenco za izvorno EKWB storitev, takšno licenco pa ste pridobili na podlagi plačila ustrezne pristojbine za nadgradnje ali dodatne kopije; (i) je uporaba nadgradenj omejena na EKWB storitev, ki jo zagotavlja verodostojni vir, pri katerem ste izvorni kupec za končnega uporabnika ali imetnik druge veljavne licence za uporabo EKWB storitve, ki se nadgrajuje; in (i) je izdelava in uporaba dodatnih kopij omejena izključno za potrebe varnostnih kopij. Posodobitve se bodo štele za del EKWB storitev za vse namene, ki spadajo v okvir te pogodbe. Posodobitve lahko vključujejo tako dodatke kot tudi odstranitve določenih funkcionalnosti, ki jih ponujajo EKWB storitve, ali pa jih lahko v celoti nadomestijo. Vsebina in funkcionalnost teh posodobitev sta v izključni diskreciji ponudnika. EKWB ali operacijski sistem vaše naprave vam lahko ponudita možnost za zavrnitev ali zakasnitev posodobitev, vendar morate, da bi dosegli polno funkcionalnost storitev, prenesti in dovoliti namestitev vseh razpoložljivih posodobitev. EKWB lahko preneha s podporo za EKWB storitve dokler ne sprejmete in namestite vseh posodobitev. Kdaj in ali so posodobitve ustrezne odloči ponudnik. EKWB nima obveznosti omogočanja posodobitev in lahko po lastni presoji preneha z nudenjem posodobitev za katero koli različico EKWB storitev, razen za zadnje različice ali posodobitve, ki podpirajo uporabo storitev EKWB za različice operacijskih sistemov, e-poštnih programov, brskalniških programov in druge programske opreme, za katero so EKWB storitve osnovane.

OBVESTILA O LASTNIŠTVU

S podpisom pogodbe soglašate, da boste ohranili in, v kolikor bo to potrebno, razmnožili vsa avtorska, lastniška in druga obvestila v vseh izvodih, v kakršni koli obliki, o EKWB storitvah v enaki obliki in na način, kot so takšna obvestila o avtorskih pravicah in druga ovestila o lastništvu vsebovana v EKWB storitvah. Razen na podlagi izrecnega pooblastila, vsebovanega v pogodbi, kupcu ni dovoljeno ustvarjati nobenih kopij ali dvojnikov katere koli programske opreme brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika.

 

 

IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PRENOS IN NADZOR UPORABE

EKWB storitev ali izdelki, ki neposredno izvirajo iz omenjenih storitev in ki jih ponudnik dobavlja v okviru te pogodbe, so predmet nadzora izvoza v skladu z zakoni in predpisi Republike Slovenije ter zakoni in relevatnimi predpisi drugih držav. Informacije o skladnosti z izvozom, ponovnim izvozom, prenosom in uporabo so del Pogojev uporabe. S podpisom pogodbe izjavljate, da niste oseba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati posle po vsakokratno veljavni zakonodaji.

OZNAČENE KOMPONENTE; DODATNI POGOJI

EKWB storitev lahko vsebuje ali je dobavljena z eno ali več komponentami, ki lahko vključujejo komponente drugih proizvajalcev, ki jih je ponudnik identificiral v storitvi, datoteki readme.txt, click-accept tretje osebe ali na katerem koli drugem mestu (“Označene komponente”). Zanje lahko veljajo drugačni licenčni pogoji, odpovedi jamstva, omejene garancije ali drugi pogoji (skupaj "Dodatni pogoji"), kot so določeni v tem dokumentu. Strinjate se z veljavnimi dodatnimi pogoji za vse take Označene komponente.

OMEJENA GARANCIJA

Programska oprema v EKWB storitve je na voljo "KOT JE" (as is). Ta omejena garancija se nanaša samo na programsko opremo, ki ste jo kupili od verodostojnega vira. Vaše edino in izključno pravno sredstvo ter celotna odgovornost ponudnika in njegovih podružnic v okviru te omejene garancije je (i) zamenjava okvarjenih medijev in/ali (ii) po izključni diksreciji ponudnika, popravilo, zamenjava ali vračilo kupnine za kupljeno programsko opremo. Oba primera sta postavljena pod pogoj, da se o kakršni koli napaki ali napaki, ki predstavlja kršitev te omejene garancije, poroča verodostojnemu viru, ki vam novo ali popravljeno programsko opremo dobavi v garancijskem roku.

EKWB ali verodostojni vir, ki vam dobavlja programsko opremo, lahko po lastni izbiri zahtevata vrnitev programske opreme in/ali dokumentacije kot pogoj za uveljavitev pravnega sredstva. EKWB v nobenem primeru ne jamči, da je programska oprema brez napak ali da boste lahko s programsko opremo upravljali brez težav ali prekinitev. Poleg tega EKWB zaradi nenehnega razvoja novih tehnik za vdiranje v omrežja in napade na njih ne jamči, da programska oprema ali katera koli oprema, sistem ali omrežje, v katerem se programska oprema uporablja, ne bo izpostavljena vdoru ali napadu.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

EKWB in partnerji niso odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, kot sta pojma opredeljena v Pogojih uporabe, katerih del je ta pogodba.

REGISTRACIJA IN ZASEBNOST

V primeru, ko želite aktivirati katero koli EKWB storitev, se od vas ali tretje osebe, ki ste jo za to pooblastili v vašem imenu, lahko zahteva, da se registrirate pri EKWB prek interneta ali po telefonu.

Kot vsebinski pogoj dodelitve licence in nudenja EKWB storitev, predvidenih s to pogodbo, izjavljate, da so podatki o registraciji, ki jih vi ali pooblaščena tretja oseba posredujete ponudniku (vključno z vašim e-poštnim naslovom) natančni in popolni od datuma registracije naprej, in da boste podatke posodabljali, ko in če so bile izvedene kakršne koli spremembe. Ne glede na določbe pravilnika o zasebnosti ponudnika soglašate, da v času Naročnine in leto dni po poteku ali prenehanju le-te (ali dokler to dovoljuje veljavna zakonodaja): (i) EKWB deli vaše kontaktne podatke s svojimi družbami v skupini, podružnicami, zastopniki, dajalci licence, predstavniki, dobavitelji, distributerji, preprodajalci in drugimi poslovnimi partnerji ter da (ii)  EKWB, družbe v skupini, podružnice, zastopniki, dajalci licence, dobavitelji, distributerji, preprodajalci in drugi poslovnih partnerji uporabijo te podatke, da vam predstavijo informacije, ki bi vas lahko zanimale, vključno s ponudbami programske opreme, EKWB storitev in drugih izdelkov. Za več podrobnosti o registraciji in podatkih o zasebnosti obiščite EKWB Pravilnik o zasebnosti.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Ta pogodba predstavlja celotno licenčno pogodbo. V zvezi z dodeljeno licenco med pogodbenicama nadomešča vse predhodne dogovore. EKWB si pridržuje pravico do sprememb, dodatkov ali odstranitev delov te pogodbe tako, da objavi posodobljeno pogodbo na spletni strani EKWB. Z nadaljnjo uporabo EKWB storitev soglašate s takimi spremembami. Če se za katero koli določbo te pogodbe zaradi kakršnega koli razloga šteje, da je neizvršljiva, se taka določba spremeni le toliko, kolikor je potrebno, da postane izvršljiva, na preostale določbe te pogodbe pa ne vpliva.